Vastgoeddata Nederland
Marktrapport
Woonruimte
Terug

Het transactievolume op de Nederlandse woningbeleggingsmarkt is in de eerste drie kwartalen van 2023 uitgekomen op 2,3 miljard euro. Dit betekent een daling van 60% ten opzichte van vorig jaar toen het volume in dezelfde periode uitkwam op 5,9 miljard euro. Hoewel het aandeel nieuwgebouwde huurwoningen in het totale volume steeg, zijn de investeringen in dit segment met 1,47 miljard euro in vijf jaar tijd niet zo laag geweest en slechts voldoende voor de bouw van 6.300 nieuwe huurwoningen. Dit staat in schril contrast met de vraag op de woningmarkt, die de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Beleggers zijn terughoudend met investeren vanwege de gestegen rente en de onzekerheid over regulering van de woningmarkt vanuit de overheid. Om te voorkomen dat de nieuwbouwproductie verder terugloopt is er zo snel mogelijk duidelijkheid nodig op het gebied van regelgeving. Ook zijn extra stimulerende maatregelen nodig om de bouwproductie op gang te houden, zeker nu het aantal bouwvergunningen sterk achterblijft.

Corporaties en institutionele beleggers vooral actief
Het transactievolume van 2,3 miljard euro in de eerste drie kwartalen werd voor een groot deel teweeggebracht door aankopen door woningcorporaties (36%) en institutionele beleggers (33%). Dit betekent een forse toename van de invloed van corporaties in de totale markt, aangezien het aandeel van corporaties in 2022 nog circa 23% bedroeg. Het grootste deel van de aankopen van corporaties en institutionele beleggers betroffen nieuwgebouwde huurwoningen: 76% werd geïnvesteerd in nieuwbouw.

Investeringen in nieuwbouw te laag voor woningbouwopgave
In totaal werd er in de eerste drie kwartalen van 2023 voor 1,47 miljard euro in nieuwbouw huurwoningen geïnvesteerd door beleggers en corporaties. De investeringen in de uitbreiding van de voorraad huurwoningen liggen daarmee 41% lager dan in dezelfde periode vorig jaar, en op het laagste niveau in vijf jaar tijd. Naar verwachting zijn de totale investeringen in nieuwbouw huurwoningen tot en met het derde kwartaal slechts voldoende voor 6.300 nieuwe huurwoningen, veel te weinig om het tekort aan deze woningen te doen slinken.

Om het woningtekort in te lopen en om aan de toekomstige uitbreidingsvraag te kunnen voldoen, zijn tot 2030 meer dan 900.000 woningen nodig. Per jaar zullen marktpartijen en corporaties zeker 45.000 nieuwgebouwde huurwoningen moeten realiseren om hun aandeel in dat doel te bereiken. Hoewel corporaties ook in eigen beheer woningen bouwen, blijkt uit deze cijfers al dat het benodigde aantal niet wordt gehaald. Zowel Nederlandse als internationale Institutionele beleggers investeren minder dan in voorgaande jaren vanwege onzekerheid over de regulering van de woningmarkt en vanwege de gestegen kapitaalmarktrente.Voorspelbaarheid en stabiliteit op de lange termijn zijn belangrijke voorwaarden voor deze partijen om in nieuwbouwprojecten te kunnen investeren.

Aantal bouwvergunningen tot en met augustus 18% lager dan vorig jaar
Mede als gevolg van de dalende investeringen in nieuwbouw door beleggers daalt het aantal afgegeven bouwvergunningen. Ook de gedaalde vraag naar nieuwbouw koopwoningen speelt hierin een rol. Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen kwam volgens het CBS in de periode januari tot en met augustus uit op 35.400, een daling van ruim 18% ten opzichte van de dezelfde periode vorig jaar. Als het aantal afgegeven vergunningen in hetzelfde tempo doorzet, zal het totaal voor 2023 volgens analyses van Capital Value niet boven de 54.000 uitkomen. Dit betekent dat er in de komende twee jaar aanzienlijk minder nieuwbouwwoningen kunnen worden gerealiseerd dan in voorgaande jaren.

Stimulerende maatregelen zijn dringend nodig
Ondanks verscheidene pogingen van minister De Jonge om woningbouwprojecten aan de gang te houden, zoals het Woningbouw Impuls Programma en de Startbouw Impuls, loopt de productie van woningen terug. Beleggers hebben ondanks deze impulsprogramma’s te maken met gestegen rente, de verhoogde overdrachtsbelasting en regulering van de woningmarkt.

Thijs Konijnendijk, Head of Research bij Capital Value: “Op zeer korte termijn zijn meer stimulerende maatregelen nodig om te voorkomen dat de bouw van nieuwe huurwoningen verder instort. Een situatie zoals in de vorige crisis, waarin de bouw van woningen grotendeels stil kwam te liggen, moet hoe dan ook voorkomen worden. We kunnen daarbij simpelweg niet wachten op het aantreden van een nieuw kabinet. Er zijn voldoende concrete maatregelen die op realistische termijn een stimulans kunnen zijn: al eerder hebben wij gepleit voor en verlaging van de BTW voor nieuwbouw en een verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningbeleggers. Het bieden van een lange termijnperspectief over deze en andere maatregelen kan het investeren in nieuwbouw huurwoningen weer een positieve impuls geven.”

Betrokken organisatie Capital Value
Bron Capital Value
Terug

Gerelateerde nieuwsberichten

Grouwels Vastgoed verwerft de Navis portefeuille van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij
Hidde Spijkstra naar Capital Value Taxaties
Mogelijk maar 55.000 bouwvergunningen in 2023